برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

 

تامین ،حفظ وارتقاءسطح سلامت نوزادان وکودکان بعنوان گروهای آسیب پذیرجامعه درخدمات بهداشتی جایگاه ویژه ای داردکه باافزایش آگاهی ،دانش، مهارت وتوانایی در تمام سطوح کارکنان بهداشتی می توان عوارض بارداری، زایمان وپس اززایمان واختلالات بدوتولد را بموقع تشخیص ومراقبتهای لازم رابه مادران ونوزادان درمعرض خطرارائه نمود.شناسایی الگوی مرگ در کودکان نظامهای سلامت را قادر میسازد راههای پیشگیری از مرگ نابهنگام وزودرس کودکان را براساس شواهد محیطی احصاء نموده و نسبت به طراحی مداخلات متناسب اقدام نمایند.مطالعات متعدد درکشورهای مختلف نشان داده که بارعایت اصول اولیه مراقبت ازبدو تولد و ارائه صحیح مراقبتها میتوان موفقیت چشمگیری درکاهش مرگ ومیرکودکان حاصل نمود.

 

اهداف برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه :

گروه هدف : کودکان 59-1 ماهه

 

هدف کلی:

  • کاهش مرگ و میر  شیرخواران وکودکان کمتر از 5 سال

اهداف اختصاصی:

  • کاهش مرگ و میر  شیرخواران وکودکان کمتر از 5 سال

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه awt image

 

 
Template settings