برنامه نظام مراقبت مرگ مادری

مرگ مادر صدمات جبران ناپذیری را به خانواده و جامعه وارد می سازد. در هر جامعه ای مادران باردار یک گروه دارای اولویت را تشکیل می دهند.

مرگ مادر در دوران بارداری ،حین زایمان و تا 42 روز پس از خاتمه بارداری، به هر دلیلی به جز حوادث،مرگ مادر ناشی از عوارض بارداری و زایمان محسوب می شود. میزان مرگ و میر مادران به علت عوارض بارداری و زایمان از مهم ترین شاخص هایی است که نشان دهنده وضعیت توسعه کشورها می باشد.

علت انتخاب این شاخص به عنوان یکی از بارزترین نمایه های توسعه ،تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است .

این شاخص تابعی از وضعیت سواد زنان،شبکه راه های روستایی،دسترسی به فوریت های مامایی و زایمان ،هزینه خدمات درمانی ،وجود شبکه وجود شبکه های ارتباطی مخابراتی ،درآمد خانوار و ..... می باشد.

در واقع خدمات بهداشتی- درمانی فقط بخشی از عوامل موثر در کاهش مرگ و میر زنان را به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه آسیب ها، عوارض و مرگ و میر ناشی از بارداری در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است، پس از بررسی علل مستقیم مرگ و میر مادران و مقایسه کاهش یا افزایش تعداد و علل آن باعث دستیابی به عوامل مستعد کننده و یا پیشگیری کننده و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت ارتقا سلامت مادران باردار می شود.

 

اهداف برنامه نظام مراقبت مرگ مادری:

 

هدف کلی :

   کاهش میزان مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان از طریق کشف سیری که هر مادر تا زمان مرگ طی کرده، شناسایی عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیری از وقوع مرگ های مشابه

اهداف اختصاصی

- تعیین دقیق تر میزان بروز مرگ

-تعیین عوامل خطر مرتبط با مرگ

-طراحی و اجرای مداخلات مناسب برای بهبود شاخصهای سلامت مادران در سطح دانشگاهها و کشور

 

4 فعالیت اصلی در نظام مراقبت مرگ مادر:

  1. جمع آوری داده های مرگ مادران
  2. بررسی موارد مرگ
  3. طراحی و اجرای مداخلات
  4. پایش و ارزشیابی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه نظام مراقبت مرگ مادری  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه نظام مراقبت مرگ مادری بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه نظام مراقبت مرگ مادری awt image

 
Template settings