برنامه نظام مراقبت عوارض شدید بارداری

کاهش مرگ و میر مـادران از تعهـدات ملـی و بـین المللـی اسـت. بسیاری از  آسیب ها، عوارض و مرگ و میر ناشی از بارداری در اکثر موارد قابل پیشگیری است، یکـی ازرویکردهای بهبود شاخص مرگ مادران بررسی موارد موربیدیتی های شدید بـارداری و مـادران نزدیـک بـه مرگ و طرح مداخلات به منظور پیشگیری از رخداد موارد مشابه می باشد.

 

اهداف برنامه برنامه نظام مراقبت عوارض شدید بارداری :

هدف کلی :

- ارتقاء سلامت مادران و کاهش مرگ ومیر مادران

اهداف اختصاصی:

- کاهش عوارض ناشی از بارداری ، سقط و زایمان   

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه نظام مراقبت عوارض شدید بارداری  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

 

 
Template settings