برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر از سال 1383 با اجرای اولین دور از بررسیهای خود و با مشارکت و تعامل کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور آغاز به کار نموده است. این نظام از طریق بررسیهای متوالی به گردآوری، پردازش و تحلیل داده های مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر پرداخته و سپس براساس راهبردها به انتشار اطلاعات مربوطه برای تاثیرگذاری بر سیاستها و برنامه های کنترل و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر می‌پردازد.

پیمایش ملی عوامل خطر عوامل خطر غیرواگیر در سال 1395 هفتمین دور برگزاری طرح در کشور انجام شد. این دوره از برسیهای نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سال 1395، به صورت کشوری بود و روش نمونه گیری به گونه‌ای بود که برآوردهای کارا و موثر از میزانهای شیوع عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر به تفکیک گروههای سنی و جنسی در سطح کشور ارائه نماید.
 
اهداف برنامه:

  1. تعیین شیوع عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماریهای غیرواگیر در ایران (شامل مصرف دخانیات، تغذیه ناسالم، کم تحرکی بدنی، فشارخون یالا، اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا و چربیهای خون بالا) به تفکیک گروههای سنی و جنسی.
  2. تعیین روند عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماریهای غیرواگیر در ایران به تفکیک گروههای سنی و جنسی در صورت اجرای سالانه برنامه.
 
جامعه آماری:
جامعه هدف شامل کلیه افراد 18 سال و بیشتر ساکن ایران می‌باشد.
 
 
 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان)  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
4 فرم های میز خدمت مراجعین

 

درباره ی کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان) بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۳  ادغام برنامه پیشگیری از بروز آلفا تالاسمی شدید awt image
Template settings