برنامه نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند .

در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، پسماند، ‌هوا، مواد غذایی و باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.

 

 

اهداف  برنامه نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی:

 

هدف کلی:

- ارتقای نظام مدیریت ارزیابی و ارزشیابی برنامه های حوزه سلامت

 

اهداف اختصاصی:

- ارتقای بهداشت محیط بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2  الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 

Template settings