برنامه ممنوعیت تبلیغ اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰ ) ...

به استناد " بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه"، فهرست کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت (ماده ۳۷) و داروهای با احتمال سوء مصرف جهت اعمال ممنوعیت تبلیغات به کلیه دانشگاهها برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند ابلاغ گردیده است.
الف - فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی ، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ میشود.
ج - تبلغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.
  • عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هربار حداقل بیست درصد (۲۰%) به جریمه قبلی اضافه میشود.

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ممنوعیت تبلیغ اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه ممنوعیت تبلیغ اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان سلامت awt image
۲ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت 1401 awt image
 

 

Template settings