برنامه ملی خودمراقبتی

 

برنامه ملی خودمراقبتی، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در تمامی خانه ها و محلات است و این برنامه به عنوان پنجمین برنامه ملی تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، طراحی و بسته آن به معاونت محترم بهداشت برای اجرا، ابلاغ گردید.

در تابستان سال 1401 با توجه به چالش ها و مشکلات موجود، برنامه مورد بازنگری قرار گرفت و آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ابلاغ گردید. این برنامه در 4 سطح برنامه خود مراقبتی فردی، خودمراقبتی سازمانی، خودمراقبتی اجتماعی و گروه های خودیار اجرا می شود.

 

اهداف برنامه ملی خودمراقبتی :

- توانمندسازی مردم، سازمانها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ملی خودمراقبتی

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه ملی خودمراقبتی بیش تر بدانیم 

برنامه ترویج و توسعه ملی خودمراقبتی با سه رویکرد فردی، سازمانی و اجتماعی

خودمراقبتی فردی: هدف در این رویکرد، تربیت یک نفر سفیر سلامت به ازای هرخانوار است. سفیر سـلامت عـضوی از اعـضای خـانواده است که حداقل 8 کلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه، مسوولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضای خانواده و جامعه را بر عهده دارد.

خودمراقبتی سازمانی: هدف در این رویکرد، ایجاد محیط کار سالم از طریق اجرای برنامه‌ها و خط مشی‌های ارتقای سـلامت در محـل کـار، خلق محیط فیزیکی و فرهنگ حمایتی و تشویق شیوه زندگی سالم با همکـاری کارکنـان و کارفرمایـان اسـت. که شامل محل کار دولتی، غیردولتی و مدارس می‌باشد.

خودمراقبتی اجتماعی: هدف در این رویکرد، توانمندسازی جوامع مختلف برای توسـعه محـیط‌هـای سـالم اسـت. بـرای تحقـق ایـن هـدف، شوراهای شهری و روستایی و شورایاری‌ها می‌توانند نقش مهمی در جلب مشارکت اجتمـاع بـرای کنتـرل بـر عوامـل تعیین‌کننده سلامت داشته باشند.

شاخص‌های عملکردی کلیدی

- شاخص خود مراقبتی فردی: درصد خانوارهای دارای سفیر سلامت

هدف استراتژیک شاخص: توانمندسازی جمعیت تحت پوشش در راستای تقویت سبک زندگی سالم با تمرکز بر عوامل اجتماعی تهدیدکننده سلامت

- شاخص خود مراقبتی سازمانی: درصد سازمان های حامی سلامت

هدف استراتژیک شاخص: تقویت ارتباطات بین‌بخشی و درون‌بخشی؛ توانمندسازی جمعیت تحت پوشش در راستای تقویت سبک زندگی سالم با تمرکز بر عوامل اجتماعی تهدیدکننده سلامت

- شاخص خود مراقبتی اجتماعی: درصد شوراها و شورایاری های حامی سلامت

هدف استراتژیک شاخص: توانمندسازی جمعیت تحت پوشش در راستای تقویت سبک زندگی سالم با تمرکز بر عوامل اجتماعی تهدیدکننده سلامت

Template settings