برنامه معاینات سلامت شاغلین

یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی ازکار در هرکشوری که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل میباشد.

معاینات پزشکی افراد شاغل فقط اختصاص به افراد بیمه شده نداشته و طبق مفاد ماده 92 قانون کار هرفردی که به عنوان کارفرما فرد دیگری را به استخدام درآورد موظف است تا جهت آگاهی از میزان سلامتی و توانائی وی بمنظور انجام کار محوله مدرکی معتبر و قابل استناد گردآوری نماید و هر ساله نیز با تمدید این مدرک سلامتی فرد شاغل را تضمین نماید.

هدف کلی از انجام معاینات پزشکی، حصول اطمینان از این که فرد برای اشتغال به کار مورد نظر مناسب و جستجو ی اثرات احتمالی نا خوشایند کار بر سلامت فرد شاغل است.

 

اهداف برنامه معاینات سلامت شاغلین:

 

 • هدف کلی :

  تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار

  اهداف اختصاصی:

  • افزایش میزان پوشش معاینات سلامت شغلی در واحدهای کاری تحت پوشش
  • افزایش میزان  پوشش معاینات سلامت شغلی در واحدهای کاری تحت پوشش توسط بخش دولتی
  • افزایش میزان پوشش معاینات سلامت شغلی در واحدهای کاری تحت پوشش توسط بخش خصوصی
  • آموزش پزشکان طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای تحت پوشش

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه معاینات سلامت شاغلین :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 فرم میز خدمت awt image

 

درباره ی برنامه معاینات سلامت شاغلین بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ لیست مراکز مجاز انجام معاینات سلامت شاغلین  awt image
Template settings