برنامه مشاغل سخت و زیان آور

 

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که در آنها عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار بیش از حد استاندارد بوده و کارگر در اثر اشتغال به کار در آن محیط در معرض تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های جسمی و روانی قرار میگرد و در نتیجه آن به بیماریهای شغلی ناشی از کار مبتلا می شود.

تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل بر حسب درخواست کارگر یا کارفرما در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور انجام می شود.

     مطابق با قانون اصلاح تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن و آخرین اصلاحیه آن در سال1386 پس از تعیین و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی دو گروه " الف " و " ب" مشخص می گردد . مراحل تشخیص و تعیین گروه " الف " مشاغل سخت و زیان آور توسط معاونت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد:

پس از ثبت درخواست متقاضی مراتب از طریق دبیرخانه کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی، کارشناسان بهداشت حرفه ای موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی با بازدید ، بررسی پرونده کارگاهی و سوابق موجود گزارش وضعیت و شرایط کار متقاضی را از نظر مواجهه با  عوامل زیان آور به معاونت بهداشتی دانشگاه ارسال می نمایند. سپس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه و یا شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای دارای مجوز نسبت به سنجش عوامل زیان آور محیط کار متقاضی و ارزشیابی مواجهات شغلی وی و مقایسه آنها  با مقادیر مجاز مواجهه شغلی  اقدام و مستندات آن را به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه می نمایند.

در نهایت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط در کمیته به استناد مستندات فوق الذکر، شرایط کار متقاضی را تحلیل و سپس با اکثریت آراء کمیته وضعیت تقاضا از نظر سخت و زیان آوری مشخص می‌نماید.

 

اهداف برنامه مشاغل سخت و زیان آور:

 

هدف کلی :

  • شناسایی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و کاهش مدت مواجهه و توسعه محیطهای کاری سالم جهت حفظ سلامت کارگران در برابر تنش های حاصل از عوامل زیان آور محیط کار

اهداف اختصاصی:

  • بررسی درخواست متقاضیان سخت و زیان آور
  • سنجش آلایندهای محیط کار پرونده‌های مطروحه در کمیته استانی
  • استاندارد سازی شرایط محیط کار

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه مشاغل سخت و زیان آور: :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

درباره ی  برنامه مشاغل سخت و زیان آور بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه مشاغل سخت و زیان آور awt image
Template settings