برنامه مراقبت بیماری آنفلوآنزا

آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که با تب، سرفه ، سردرد، گلودرد، درد عضالنی، تعریق، آبریزش بینی، و گاهاً استفراغ و اسهال تظاهر میکند. در این میان تب و سرفه به عنوان علائم کلیدی مطرح می باشند .سرفه اغلب شدید و برای مدتی ادامه می یابد؛ ولی سایر نشانه های بیماری بعد از 2 تا 7 روز خود به خود بهبود پیدا میکند.

شناسایی بیماری معمولا براساس مشخصات اپیدمیولوژیک آن صورت گرفته و موارد تک گیر آن را فقط با کمک روشهای آزمایشگاهی میتوان تشخیص داد. آنفلوانزا در افراد مختلف ممکن است از سایر بیماریهای ویروسی دستگاه تنفس قابل تشخیص نباشد. اشکال بالینی بیماری متفاوت بوده و ممکن است نشانه هایی مثل سرماخوردگی، برونشیت، پنومونی ویروسی و بیماریهای حاد غیرقابل افتراق دستگاه تنفسی را نشان دهد.

اختلالات دستگاه گوارش (تهوع، استفراغ و اسهال) نیز بروز می کند و در کودکان ممکن است نشانه های گوارشی، علامت غالب باشد. بیماری آنفلوانزای نوع B ممکن است تا اندازه ای خفیف تر از بیماری آنفلوانزای نوع A باشد. عفونت آنفلوانزای نوع C به  شکل سرماخوردگی بدون تب دیده می شود.

بیماری آنفلوانزای بدون عارضه به طور کلی یک بیماری خود محدوده شونده است. بهبودی به سرعت ایجاد می شود اما بسیاری از بیماران کاهش قوای جسمانی یا انرژی را برای یک هفته یا بیشتر دارند. ویروس را قبل از شروع عالئم بیماری (24 ساعت قبل) در ترشحات دستگاه تنفسی فرد آلوده میتوان شناسایی نمود.

به طور معمول ویروس بعد از 5 تا 10 روز در ترشحات ویروسی فرد آلوده قابل گزارش نیست. مهمترین راه انتقال ویروس در محیط های بسته و پر جمعیت مثل اتوبوس از طریق هوا میباشد. از آنجا که ویروس آنفلوانزا ممکن است ساعتها در شرایط سرد و رطوبت کم در محیط زنده بماند، انتقال ویروس از طریق ترشحات آلوده نیز میتواند صورت گیرد. دوره کمون بیماری کوتاه بوده و معمولا بین 1 تا 3 روز است.

دفع ویروس احتمالا در بالغین بین 3 تا 5 روز بعد از بروز نشانه های بالینی بیماری و در کودکان 21-7 روز بعد از آن ادامه خواهد داشت.

 

 

اهداف برنامه مراقبت بیماری  آنفلوآنزا:

هدف کلی :

- کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا

 

اهداف اختصاصی :

- کنترل و پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزا

- حفظ شاخص حداقل کشف ، گزارش و کنترل طغیان

- پیشگیری از بروز مرگ ناشی از بیماری آنفلوآنزا

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه مراقبت بیماری  آنفلوآنزا 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه مراقبت بیماری  آنفلوآنزا بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه مراقبت بیماری آنفلوآنزا awt image

 

 
Template settings