برنامه مدیریت پسماند

گسترش شهرها و افزایش جمعیت آنها،  سرعت روند ایجاد انواع مؤسسات و مراکز درمانی از جمله :  بیمارستان های عمومی و تخصصی، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک ها و پلی کلینیک ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها، داروخانه ها، آزمایشگاه های  تشخیص طبی و کنتـرل دارویی و غذایی، رادیولوژی ها، واحدهای درمانی امدادی، مجتمع های پزشکی و مطب ها را بشدت افزایش داده است .

 مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( بیمارستانها ، درمانگاهها ، مطب پزشکان ، کلینیک ها ، مراکز تحقیقاتی پزشکی ، داروخانه ها )  یکی از منابع تولید مواد زائد شهری می باشند . مواد زائد تولید شده در این مکان ها را پسماندهای بهداشتی درمانی و یا اصطلاحا پسماندهای بیمارستانی  می گویند .

زباله های بیمارستانی از لحاظ کلی در دسته مواد زائد جامد خطرناک قرار می گیرند چرا که درون زباله ها حاوی انواع مواد زائد خطرناک بیولوژیکی ،  شیمیایی ، ‌رادیواکتیو و حتی مواد قابل اشتعال و انفجار (به مقدار اندک) می‌باشد. از مهم ترین منابع تولید این نوع زباله ها، بخش های مختلف درمانی اعم از دیالیز ، شیمی درمانی ، جراحی قطع اعضاء و نیز انجام بسیاری از آزمایشات تشخیص طبی می‌باشند.

 

 

اهداف   برنامه مدیریت پسماند:

هدف کلی:

- بهبود وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی

 

اهداف اختصاصی:

- نظارت بر بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی در  کلیه بیمارستانها

- نظارت بر مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی بیمارستان

- واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( غیر بیمارستانی ) به بخش خصوصی

- نظارت بر مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مدیریت پسماند 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه مدیریت پسماند بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings