برنامه عوامل ارگونومی

 در حال حاضر ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی به صورت یک اپیدمی خاموش بویژه در شاغلینی که کارهای تکراری و نشسته انجام می دهند، رو به افزایش می باشد.

غرامتهای ناشی از این بیماری شغلی، غیبت‌های ناشی از آن و هزینه‌های درمانی علاوه بر مختل کردن زندگی شاغل، نشان از اهمیت این موضوع برای بررسی دارند.

همچنین در سند چشم انداز کشور هم به این مقوله تاکید شده است و تلاش بر این است که در چهار چوب سند چشم انداز 20ساله کشور در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعمال تدابیر مناسب می بایست تا حد زیادی عوارض اختلالات اسکلتی عضلانی را کاهش و یا بهبود بخشید.

در محدوده‌ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران صنایع بسیار بزرگ و متعدد با جمعیت شاغلین بسیار زیادی وجود دارند که براساس ارزیابی های انجام شده کارکنان مشاغل متعددی مانند مونتاژ، بسته بندی، خدمات، انبارداری، ‌حمل و نقل و ... دارای مشکلات اسکلتی عضلانی هستند.

عموما مشکلات اسکلتی عضلانی همراه با شکایات زیادی در خصوص بروز احساس درد و خستگی در اندامهای فوقانی و سایر اعضای تحتانی بدن می باشد که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات جسمانی منجر به استرس و نارضایتی شغلی نیز می شود.

لذا ضروری است این برنامه‌ که از اهداف چشم انداز کشور است، در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شود تا با کاهش قابل ملاحظه بیماری های ناشی از کار بتوان به سمت سلامت نیروی کار و توسعه پایدار گام برداشت.

 

اهداف برنامه عوامل ارگونومی :

  • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار و کاهش آسیب‌های ناشی از عوامل ارگونومیک در محیط کار(کاهش مواجهات ریسک فاکتورها)
  • شناسایی و ارزیابی ایستگاه کار و وضعیت نامناسب بدن، ابزار کار نامناسب و حمل دستی بار
  • افزایش اقدامات اصلاحی ایستگاه کار و وضعیت نامناسب بدن، ابزار کار نامناسب و حمل دستی بار
  • آموزش گروههای هدف برنامه (کارشناسان بهداشت حرفه ای، کارفرمایان، کارگران)

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه عوامل ارگونومی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت مراجعین

 

 درباره ی برنامه عوامل ارگونومی بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings