برنامه شهر سالم(ابتکارات جامعه محور)

 

مفهوم سلامت برای همه ، در اواخر دهه 1970 توسط مجمع جهانی بهداشت مورد پذیرش قرار گرفت و مراقبتهای اولیه بهداشتی به عنوان رویکرد مناسب دستیابی به سطح مطلوب سلامت برای همه تا سال 2000 مورد

قبول واقع گردید، ولی به علت کمبود های استراتژیک – عمدتا نقش ضعیف جامعه ، اقدامات ضعیف بین بخشی ، رویکرد از بالا به پایین توسعه ، تمرکز سرمایه گذاری در زیر ساخت های فیزیکی ، ضمن نادیده گرفتن

ابعاد انسانی توسعه -محقق نگردید.

سلامت و کیفیت زندگی ، دو مقوله ای می باشند که ارتباط بسیار نزدیک و وابستگی دو جانبه ای به یکدیگر دارند. بهبود کیفیت زندگی به وضعیت سلامت ، سواد ، منابع درآمدی بهتر در خانواده و شرایط زندگی خانواده

ها بستگی دارد. از سوی دیگر می توان با ترویج کیفیت زندگی بهتر ، توسعه انسانی را ترویج نموده و متعاقب آن وضعیت سلامت را بهبود بخشید.

 

برنامه ابتکارات جامعه محور مشتمل بر موارد ذیل می باشد.

  •    نیازهای اساسی توسعه Basic Development Needs
  •    برنامه روستاهای سالم Healthy Villages Programmes
  •    برنامه شهرهای سالمHealthy Cities Programmes
  •     زنان در عرصه سلامت وتوسعه (Woman Health Development

 

اهداف   برنامه شهر سالم(ابتکارات جامعه محور) :

 

هدف کلی :

- دسترسی به زندگی با کیفیت بهتر با تحقق شعار سلامت برای همه با بهره گیری از همکاریهای بین بخشی و جلب حمایت و خودیاری

 

اهدف اختصاصی :

  • قراردادن سلامت بعنوان محور اصلی در  برنامه ریزی های سیاسی و اجتماعی
  •  ایجاد مشارکت مردمی
  •  ترویج شیوه های زندگی سالم
  •   بهبودخدمات محیط زیست
  •  کاهش فقر

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه شهر سالم(ابتکارات جامعه محور)

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

Template settings