برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند شناسایی شده 

دریافت نامناسب و یا ناکافی برخی از مواد غذایی موجب می شود که مواد مغذی به اندازه نیاز به بدن نرسند و کودک به تدریج دچار پیامدهای سوء تغذیه مانند کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی شود.

یافته های تن سنجی کودکان 23-15 ماهه در بررسی پورا -1 در سال 1380 شیوع کم وزنی متوسط و شدید شیوع لاغری از 4% به 4.9% در بررسی پورا – 2 درسال 1391 افزایش داشته که شاید به افزایش قد کودکان در این یازده سال ارتباط داشته باشد. همچنین کاهش دو درصدی کم وزنی از 5.9% در سال 1380 به 4% در سال 1391 و کاهش شیوع اضافه وزن از 7.7% در سال 1380 به 5.3% در سال 1391 گزارش شده است و شیوع کوتاه قدی از 18.3% در سال 1380 به 9.1% در سال 1391 کاهش داشته است.

بر اساس یافته های تن سنجی کودکان 6 سال در بررسی پورای -1 شیوع لاغری متوسط و شدید در کودکان در سال 1380، 8.5% بوده است که در بررسی پورا -2 در سال 1390 به 7.9% کاهش یافته است. شیوع کوتاه قدی متوسط و شدید در کودکان سال 1391، 4.9% در مقایسه با کودکان سال 1380 ، 14.9% به طور معنا داری کاهش داشته است. شیوع کم وزنی متوسط و شدید کودکان در سال 1391، 6.5% در مقایسه با کودکان در سال 1380، 12.4% به طور معنی داری کاهش داشته است و شیوع اضافه وزن متوسط و شدید در کودکان از 2.6% درسال 1380 به 5.6% در سال 1391 افزایش معنی داری داشته است.

این در حالیست که بر اساس نتایج بررسی کشوری تعیین وضعیت تن سنجی شاخصهای تغذیه ای و رشد و تکامل سال 1396، شیوع لاغری 4.3%، شیوع کم وزنی 4.3%، کوتاه قدی 4.8% بوده است. این در حالی است در بررسی شاخصهای تن سنجی در کودکان زیر پنج سال در سال 1400، میزان شیوع لاغری به 10%، کوتاه قدی 3.9% و کم وزنی به 4.8% رسیده است. با توجه به افزایش 5.7 درصدی شیوع لاغری در سال 1400 نسبت به سال 1396 و همچنین افزایش 0.5 درصدی شیوع کم وزنی در سال 1400 نسبت به سال 1396 در کودکان زیر پنج سال، استمرار برنامه حمایتی کودکان متلا به سوءتغذیه و نیازمند ضروری است.

در همین راستا اجرای برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر پنج سال با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند، از سوی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به معاونت های بهداشت کشور ابلاغ شد.

 

اهداف برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند شناسایی شده:

 

هدف کلی:

  • تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی

 

اهداف اختصاصی:

  • کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در گروه های آسیب پذیر با اولویت مادران باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال به میزان یک درصد نسبت به سال پایه (1396) در مناطق با شیوع بالا تا پایان سال 1404


 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند شناسایی شده: 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
 1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند شناسایی شده  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه و نیازمند شناسایی شده  awt image
Template settings