برنامه تکامل کودکان

 

تکامل فرایندی است که در طی آن مغز و سیستم عصبی کودک، با پیچیده شدن بیشتر ساختار و یا عملکرد دچار تغییرات یکپارچه می شود .کودک درپی آن ظرفیت ها و مهارت های جدیدی به همراه افزایش سازگاری کسب می کند و به بالندگی و بلوغ رفتار و عملکرد می رسد.

کودکان از نظر تکامل به 4 دسته تقسیم می شوند : کودکان طبیعی، کودکان در معرض خطر تاخیر تکاملی(High Risk)،  کودکان دچار تاخیر تکاملی(developmental delay)،  کودکان دچار اختلال تکامل(developmental disorder)

تکامل کودکان در گروههای سنی 2 ماهگی، 9 ماهگی، 18 ماهگی و 4 سالگی بر اساس REDFLAG انجام و در 5 گروه سنی 6 ماهگی، 12 ماهگی، 24 ماهگی، 3 سالگی و 5 سالگی با پرسشنامه ASQ3-ASQSE2 غربالگری می شود. در صورت احتمال مشکل تکامل برای کودکان، ارجاع به مراکز تخصصی رشد و تکامل کودکان صورت می گیرد. مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان حضرت علی اصغر با ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، توانبخشی و... در همین  راستا راه اندازی شده است.

 

اهداف برنامه تکامل کودکان :

گروه هدف : کودکان کمتر از 5 سال

هدف کلی:

  • تامین، حفظ وارتقاء سطح تکامل کودکان

 

اهداف اختصاصی:

  • اقدامات پیشگیرانه، غربالگری، تشخیص، درمان و توانبخشی کودکان گروه هدف (کودکان طبیعی، کودکان در معرض خطر اختلال تکاملی، کودکان دچار تاخیر تکاملی، کودکان دچار اختلال تکاملی)

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه تکامل کودکان   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
3 فرم های میز خدمت awt image

 

درباره ی برنامه تکامل کودکان  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه تکامل کودکان awt image

 

 
Template settings