برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم

از مهمترین سرمایه های اقتصادی جوامع، نیروی انسانی شاغل در محیط‌های کاری هستند که حفظ و ارتقای سلامتی ایشان می تواند نقش بسیار به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعه جامعه داشته باشد؛ به طوری که نتایج بررسی های انجام شده، گویای این است که توجه داشتن به این مهم، موجب کاهش روزهای غیبت از کار، کاهش هزینه های درمانی و کاهش هزینه های ناتوانی ها و معلولیت های ناشی از بیماریها می شود. از علل اصلی اجرای برنامه تغذیه سالم در محیط کار، شیوع بیماریهای غیر واگیر و دخیل بودن تغذیه در بیش از نیمی از موارد ابتلا به این بیماریها، وجود ارتباط تغذیه نامناسب با عدم و کاهش بهره وری مناسب در نیروی انسانی و همچنین امکان استفاده از محیط کار به عنوان یک محل مناسب برای انجام مداخلات و برقراری تغذیه سالم است.

هدف از اجرای این برنامه؛ بررسی وضعیت تغذیه ای کارکنان (تن سنجی و عادات غذایی)، ارائه بسته های خدمتی جوانان و میانسالان، شناسایی مشکلات تغذیه ای فردی و نیازسنجی تغذیه ای و نیز طراحی مداخلات آموزشی در راستای بهبود تغذیه ای ایشان است که این مهم با جلب حمایت مدیران کارخانجات و نیز کارگران؛ امکانات تغذیه ای محیط کار، عادات و رفتارهای غذایی کارکنان، کیفیت غذا، بهداشت و ایمنی محیط غذایی، کفایت تغذیه ای برنامه غذایی مورد ارزیابی قرار میگیرد که پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف از طریق آنالیز چک لیستهای برنامه، راهکارهایی جهت مشکلات موجود ارائه می شود.

 

استقرار نظام بهبود تغذیه برای کارکنان و اجرای مطلوب برنامه بهبود تغذیه کارکنان، بهترین تصمیم برای جاری سازی خدمات پایه سلامت کارکنان است. در واقع تمرکز بر علل و ریسک فاکتورهای تغذیه ای بسیار کم هزینه و پرفایده است.

 

اهداف  برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم:

 

هدف کلی:

  • تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی

 

اهداف اختصاصی:

  • ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه/ خانوار به میزان حداقل پنج درصد سال پایه (1395) تا پایان سال 1404


 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم:

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
 1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی  برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم awt image
Template settings