برنامه بیماری های منتقله از آب و غذا

 

بیماری های منتقله از آب و غذا طیف وسیعی از بیماری ها را تشکیل می دهند که به دنبال مصرف آب یا غذای آلوده به میکروارگانیسم ها یا مواد شیمیایی ایجاد می شوند.

افزایش تجارت مواد غذایی،توسعه گردشگری،تغییر در عادات غذایی،عدم دسترسی کافی به غذا در نتیجه فقر، خشکسالی، سیل ، قحطی و وقوع حوادث و بلایا،منجر به افزایش بروز عفونت ها و مسمومیت های منتقله از غذا در جهان شده است.

از اهداف اساسی برنامه در زمینه بیماری های منتقله از آب و غذا: پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال از طریق آب و غذا و ناتوانی و مرگ و میر ناشی از این بیماریها، شناسایی به هنگام بیماریهای منتقله از آب و غذا به ویژه طغیان این بیماریها به جهت امکان ارائه پاسخ سریع و اجرای به هنگام اقدامات درمانی و کنترلی مناسب، ارتقاء سطح اطلاعات جامعه در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا می باشد.

 

اهداف برنامه بیماری های منتقله از آب و غذا:

هدف کلی :

  • کشف، کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های منتقله از آب و غذا

اهداف اختصاصی :

  • شناسایی و تشخیص به هنگام بیماری های منتقله از آب و غذا و درمان آن ها
  • پیشگیری از همه گیری طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا
  • پیشگیری از مرگ و میر طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا
  • آموزش جامعه و افزایش آگاهی مردم در خصوص بیماری های منتقله از آب و غذا و بهداشت فردی
  • آموزش کلیه پرسنل بهداشتی و درمانی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه بیماری های منتقله از آب و غذا 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی  برنامه بیماری های منتقله از آب و غذا بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بیماری های منتقله از آب و غذا awt image

 

Template settings