برنامه گسترش ایمنسازی (EPI)

برنامه گسترش ایمنسازی ((EPIدر جهان از سال 1974 آغاز شدو ارائه خدمات ایمنسازی به وسیله انجام دوره های باز آموزی، تامین واکسن های ایمن و توسعه زنجیره سرمای مطمئن برای آحاد مردم جامعه به سرعت توسعه یافت.در ایران نیز این برنامه پس از پیروزی انقلاب مورد مطالعه قرار گرفت و از سال 1363، برنامه اجرایی آن در سطح گسترده با آموزش مدیران بهداشتی در سطوح مختلف ، تقویت زنجیره سرما و تدوین برنامه عملیاتی ایمن سازی کشور شروع شد.

برنامه استراتژیک( راهبردی ) ایمن سازی همگانی با هدف بهره گیری از دانش و فن آوری های نوین و گسترش و توسعه برنامه های ایمن سازی کشو.ر به منظور حفاظت هر چه بیشتر از کودکان و سایر گروههای هدف ایمنسازی در مقابل بیماری های قابل پیشگیری با واکسن تدوین گردید.

5 موضوع راهبردی جهت نیل به اهداف برنامه: 

آموزش همگانی،دانش عمومی ایمنسازی

-پوشش ایمنسازی

-کیفیت ایمن سازی و سلامت واکسن

-نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

- تعهد،حمایت و اقدام

این برنامه شامل بیماری های :

  1. فلج اطفال                                        
  2.  بیماری های تب دار بثوری (سرخک و سرخجه )
  3. سندرم سرخجه مادرزادی
  4. سیاه سرفه
  5. دیفتری و کزاز
  6. هپاتیت های منتقله از راه خون( هپاتیت B)

اساس این برنامه برپایه گزارش فوری موارد مشکوک ، طبقه بندی و درمان موارد ، بررسی اطرافیان ، واکسیناسیون گروه هدف ، واکسیناسیون تکمیلی و کشف طغیان ها استوار است .

 

اهداف برنامه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن:

هدف کلی:

-پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

 

اهداف اختصاصی:

-گزارش فوری موارد مشکوک

-طبقه بندی و درمان موارد مثبت

-بررسی اطرافیان فردمثبت

-واکسیناسیون گروه هدف

-کشف طغیان ها

-کنترل طغیان

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن:  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
 1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

 

Template settings