برنامه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه گسترش ایمنسازی ((EPIدر جهان از سال 1974 آغاز شدو ارائه خدمات ایمنسازی به وسیله انجام دوره های باز آموزی، تامین واکسن های ایمن و توسعه زنجیره سرمای مطمئن برای آحاد مردم جامعه به سرعت توسعه یافت.در ایران نیز این برنامه پس از پیروزی انقلاب مورد مطالعه قرار گرفت و از سال 1363، برنامه اجرایی آن در سطح گسترده با آموزش مدیران بهداشتی در سطوح مختلف ، تقویت زنجیره سرما و تدوین برنامه عملیاتی ایمن سازی کشور شروع شد.

برنامه استراتژیک( راهبردی ) ایمن سازی همگانی با هدف بهره گیری از دانش و فن آوری های نوین و گسترش و توسعه برنامه های ایمن سازی کشو.ر به منظور حفاظت هر چه بیشتر از کودکان و سایر گروههای هدف ایمنسازی در مقابل بیماری های قابل پیشگیری با واکسن تدوین گردید.

5 موضوع راهبردی جهت نیل به اهداف برنامه: 

آموزش همگانی،دانش عمومی ایمنسازی

-پوشش ایمنسازی

-کیفیت ایمن سازی و سلامت واکسن

-نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

- تعهد،حمایت و اقدام

این برنامه شامل بیماری های :

  1. فلج اطفال                                        
  2.  بیماری های تب دار بثوری (سرخک و سرخجه )
  3. سندرم سرخجه مادرزادی
  4. سیاه سرفه
  5. دیفتری و کزاز
  6. هپاتیت های منتقله از راه خون( هپاتیت B)

اساس این برنامه برپایه گزارش فوری موارد مشکوک ، طبقه بندی و درمان موارد ، بررسی اطرافیان ، واکسیناسیون گروه هدف ، واکسیناسیون تکمیلی و کشف طغیان ها استوار است .

 

اهداف برنامه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن:

هدف کلی:

-پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

 

اهداف اختصاصی:

-گزارش فوری موارد مشکوک

-طبقه بندی و درمان موارد مثبت

-بررسی اطرافیان فردمثبت

-واکسیناسیون گروه هدف

-کشف طغیان ها

-کنترل طغیان

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن:  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
 1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

 

Template settings