برنامه بهداشت پرتوکاران

 

پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی که به صورت امواج یا ذرات در خلاء یا در محیط مادی منتشر می شود. بطور ساده پرتوها را می توان انرژی عبوری تعریف کرد. برخی از پرتوها دارای جرم و بعضی فاقد آن می باشند و با توجه به میزان انرژی، دارای قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یونساز) و پرتوهای غیر یونیزان (غیر یونساز) طبقه بندی می شوند. معمولا وقتی همراه با واژه پرتو کلمه دیگری بکار نرود پرتوهای یونیزان مورد نظر می باشد.

تشعشعات نیز جزء عوامل زیان آور محیط کار قرار می گیرد و پایش فردی و محیطی این عامل نیز به طور کامل از سوی قوانین در کشورمان حمایت می شود و در مواد 85، 92، 95 قانون کار و مواد 88 و 90 قانون تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم این حمایت ها وجود دارند. در کتاب آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار یک فصل مجزا برای پرداختن به موضوع آئین نامه ومقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز اختصاص یافته است .

فعالیت ها ی برنامه حفاظت در برابر پرتو :

 •     آموزش گروههای هدف - کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش دولتی و خصوصی-کارگران-کارفرمایان
 •      شناسایی کارگاهها/کارگران درمعرض پرتوی زیان آور 
 •      اندازه گیری میزان پرتو در کارگاههای دارای پرتو زیان آور
 •      پیگیری جهت انجام معاینات دوره ای برای کارگران در معرض پرتوی زیان آور
 •       پیگیری جهت کنترلها ی فنی مهندسی-مدیریتی یا تهیه وسایل حفاظت فردی  مناسب در محل کار
 •      گروه هدف در برنامه ها
 •       شاغلین کارگاه‌ها
 •       کارفرمایان
 •       کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز و صنایع و شرکتهای بهداشت حرفه ای

 

 

اهداف برنامه بهداشت پرتوکاران:

 

هدف کلی :

 • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت شاغلین از طریق بازرسی بهداشت حرفه‌ای در نظام شبکه بهداشت.

اهداف اختصاصی:

 • افزایش بازرسی از کارگاههای دارای پرتو
 • افزایش میزان پوشش معاینات شاغلین
 • کاهش و کنترل مواجهات باپرتو ها در محیط کار 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت پرتوکاران:  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 

 

 

 

 
Template settings