برنامه بهداشت معدن کاران

 

یکی از بخش های تحت پوشش بهداشت حرفه ای بخش معدن می باشد،خطرات موجود در معادن بسته به نوع معدن که ممکن است معدن روزمینی یا زیر زمینی باشد متفاوت است و در نقاط مختلف بسته به نوع معدن خطرات موجود ممکن است متفاوت باشد. از طرفی با توجه به اینکه معدنکاری از دسته مشاغل سخت و زیان آور می باشد لازم است که در این زمینه تلاش جدی شود تا نسبت به سالم سازی و استاندارد سازی نسبی این محیطهای کاری اقدامی نموده باشیم.

 

 

 

اهداف برنامه بهداشت معدن کاران:

 

هدف کلی :

- حفظ و ارتقای سلامتی معدنکاران و به حد اقل رساندن مواجهات زیان آور

-ارتقای سطح آگاهی معدنکاران در خصوص عوامل زیان آور و بیماریهای شغلی ناشی از کار در معادن

-ارتقای سطح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به گروههای هدف

-ارتقاء سطح بهداشتی شرایط فیزیکی محیط کار و افزایش خدمات رفاهی

-محدود کردن مواجهات زیان آور.

-بکارگیری افراد درشغلهای مناسب.

-به حد اقل رسانیدن فشار های کاری با مکانیزه کردن فرایندها.

-افزایش بازرسی از معادن

-افزایش میزان پوشش معاینات شاغلین معادن

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت معدن کاران :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

درباره ی برنامه بهداشت معدن کاران بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بهداشت معدن کاران awt image
Template settings