برنامه بهداشت حرفه ای در زندان ها

 

یکی از محیط‌های کاری که نیاز به اعمال قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای و ایمنی دارد زندان‌هاست. بنابراین  یکی دیگر از وظایف مهم واصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کلیه بخش های نظارتی دولتی  نظارت وبازرسی بر بهداشت محیط کارو شاغلین زندان‌هاست  به منظور شناسایی مخاطرات تهدید کننده سلامتی شاغلین در هر شغل ومحیط کاری وارائه راه حلهای اجرایی برای کنترل وکاهش مخاطرات و ارتقای سلامت شاغلین و پیشگیری از بروز بیماریها وعوارض ناتوان کننده در کارکنان است .

از ابتدای سال 93 این برنامه با هدف کلی تامین سلامت شاغلین زندان‌ها  و  زندانیان شاغل 1393از طریق مرکز سلامت محیط برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. جلسات استانی تشکیل و با استقبال مسئولین زندانها نیز روبرو بوده ایم. در داشنگاه ایران تناه یک کانون اصلاح و تربیت در منطقه 5 وجود داشته که هر ساله مورد نظارت و پیگیری قرار می‌گیرد. در این  کانون علاوه بر کارکنان ، موضوع  سلامت افراد ی که مورد تربیت و اصلاح قراردارند نیز مطرح است چون خود ان‌ها در این کانون دارای کارگاههای کاری می باشند و می بایست این کارگاههای از نظر وضعیت ایمنی و بهداشت مورد بررسی و کنترل قرار گیرند.

لذا علاوه بر  سنجش آلاینده‌های محیط کار آن‌ها،‌ معاینات سلانت شغلی نیز برای ان‌ها انجام ‌شود. حوادث و شبه حوادث بررسی و کنترل می شوند. آموزش‌ها ی لازم برای تمامی گروههای هدف برگزار می‌شود. نواقص بهداشتی و ایمنی از طریق چگ لیست‌ها مربوطه نیز نظر کارشناس بازرس بررسی و طی یک دوره منظم بازرسی و پیگیری می شود. کمیته‌های استانی با همکاری نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی به منظور بررسی موارد و نواقص ایمنی و بهداشتی زندان‌ها و رفع چالش‌های موجود تشکیل می‌شود.

در قوانین جاری کشور ما چه در مواد فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و چه در آیین نامه هاودستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تاکید خاصی بر جنبه های مختلف بازرسی و نظارت در زمینه  بهداشت کار و کارگران توسط کارشناسان بهداشت کار و انجام اقدامات  قانونی در جهت رفع نواقص و معایب بهداشت حرفه ای کارگاهها  شده است .

 

اهداف برنامه بهداشت حرفه ای در زندان ها:

 

هدف کلی :

  • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار و بهبود شرایط محیط کار در زندان‌ها  .

 

اهداف اختصاصی:

  • افزایش تحت پوشش قرار دادن کلیه‌ی زندان‌ها
  • آموزش شاغلین زندان

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت حرفه ای در زندان ها :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 
 

Template settings