برنامه اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطرار

      مدیریت خطر پذیری جامعه، مجموعه ای از راهکارها و ابزارهائی است که به عنوان بخشی از فرایند توسعه ملی، خطرات احتمالی ناشی از مخاطرات را در سطح جامعه کاهش می دهند و پیشگیری کاهش آثار مخاطرات را هدف قرار می دهد، آسیب پذیری را کم و آمادگی در برابر وضعیت اضطراری را بهتر می نماید. مدیریت خطرپذیری در حالت عادی نیز ضروری است اما شرایط اضطراری متعاقب حوادث و سوانح غیر مترقبه یا به اختصار بلایا ایجاد می گردد و هنگامی که بلا رخ دهد ممکن است باعث وقفه جدی و ناگهانی در جامعه گردد و زیان های گسترده محیطی، مالی و یا جانی در جامعه تحت تأثیر ایجاد کند تا حدی که از توانائی مردم آسیب دیده و منابع داخلی آن جامعه برای مقابله فراتر رود و در این زمان است که باید چگونگی پاسخگوئی به نیاز ها معلوم شود.

  کارکردهای تخصصی ارایه خدمات بهداشت محیط در مدیریت بلایا مبتنی بر "برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا وفوریت ها " ، در جدول ذیل آمده همچنین اشعار می دارد کارکردهایی نظیر اقدامات پیشگیرانه و البته پاسخ به اموری که در حوزه پدافند غیرعامل قراردادند و البته مدیریت بهداشتی تجمعات در بلایا ، اپیدمی ها و حوادث (طبیعی و انسان ساخت) از اموری هستند که گروه مهندسی سلامت محیط با استفاده از تجهیزات و در تعامل با سایر واحدهای تخصصی (اعم از درون و برون سازمانی) و بهره مندی از دانش، تجربه و مهارت کارکنان در مراحل مختلف آمادگی، پاسخ، بازیابی، تخفیف آثار و پیشگیری مورد بهره برداری قرار می گیرد. برخی از وظایف، اصلی و برخی نیز کمکی هستند که با توجه به گستره و تنوع بلایا / تهدیدات / اتفاقات و سوانح، لازم است با برنامه ریزی و مدیریت منابع، اهداف متعالی محقق شوند.

 

کد

عنوان کارکرد

S5 - 1

ارزیابی سریع وضعیت بهداشت محیط در شرایط اضطرار

S5 - 2

عملکرد روزانه کارشناسان بهداشت محیط در شرایط اضطرار

S5 - 3

نظارت بهداشتی بر سرپناه

S5 - 4

نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی و دفع فاضلاب

S5 - 5

نظارت بهداشتی بر مواد غذایی

S5 - 6

نظارت بهداشتی بر سمپاشی، ضد عفونی و گندزدایی

S5 - 7

آموزش بهداشت محیط

S5 - 8

نظارت بهداشت محیط در حوادث شیمیایی

S5 - 9

نظارت بهداشت محیط در حوادث پرتویی

S5 - 10

نظارت بهداشت محیط بر مراکز بهداشتی درمانی

 

 

اهداف  برنامه اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطرار:

 

هدف کلی:

 -  آمادگی و پاسخ شایسته گروه مهندسی سلامت محیط به سوانح و بلایا و اقدام مؤثر در چارچوب پدافند غیرعامل در حوزه های متناسب با رسالت سازمانی معاونت بهداشت دانشگاه

 

اهداف اختصاصی:

- تجهیز و آمادگی حداقل 15 تیم ارزیابی سریع سلامت محیط برای بررسی در شرایط اضطرار

تجهیز و آمادگی حداقل 22 تیم ارزیابی و عملیاتی سلامت محیط برای بررسی و اقدام در طغیان های آب و غذا و پدافند غیرعامل زیستی

- تجهیز و آمادگی حداقل 9 تیم عملیاتی سلامت محیط برای پاسخ به شرایط اضطرار و پدافند غیرعامل زیستی

-  تجهیز و آمادگی یک تیم ارزیابی و یک تیم عملیاتی سلامت محیط برای پاسخ به سوانح پرتوی و پدافند غیرعامل پرتوی

-  به روز رسانی مستمر و ادواری EOP گروه و ثبت / گزارش نتایج و درس آموخته ها

- تعامل، هماهنگی و همکاری با سایر تیم های ارزیابی و عملیاتی و آزمایشگاهی دانشگاه متبوع در قالب کاهش خطر بلایا و رسیدگی به بیماری های مشترک انسان و حیوان و طغیان ها و آموزش عمومی و تخصصی گروه های هدف

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطرار

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

Template settings