برنامه افزایش امید به زندگی

با عنایت به اهمیت پیشگیری از مرگ و میر گروه سنی 18 تا 29 سال و ضرورت برنامه ریزی و طراحی مداخلات پیشگیرانه ازحوادث حمل و نقل و به منظور افزایش آگاهی در جهت پیشگیری، کنترل و کاهش مرگ گروه سنی مذکور با اولویت پیشگیری از حوادث ترافیکی و تربیت مربی جهت آموزش جوانان و در راستای تحقق هدف کلی افزایش امید به زندگی و هدف کمی ارتقاء آگاهی جوانان، برنامه آموزش و توانمند سازی جوانان در جهت کاهش میزان مرگ بواسطه حوادث حمل و نقل با استفاده از تمامی پتانسیل های موجود بین بخشی و فرابخشی در دستور کار این معاونت قرار دارد؛

در سال95 و 96 به صورت پایلوت در شبکه بهداشت و درمان شهریار انجام شد و در سال 1397 در تمامی شبکه ها و مراکز اجرا می شود.

 

اهداف برنامه افزایش امید به زندگی:

هدف کلی:

- افزایش امید به زندگی در جوانان

 

اهداف اختصاصی:

- پیشگیری ، کنترل و کاهش مرگ گروه سنی مذکور با اولویت پیشگیری از حوادث ترافیکی

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه افزایش امید به زندگی  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه افزایش امید به زندگی بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه افزایش امید به زندگی awt image

 

 
Template settings