برنامه ارتقای سلامت عوامل اجرایی پسماندها

برنامه پسماند به مواد جامد،مایع و گازگفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده‌،‌ زاید تلقی می شودو باید توسط مدیریت اجرایی پسماندها که مسئول برنامه ریزی ،ساماندهی ، مراقبت وعملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ذخیره سازی ، جداسازی ،حمل و نقل ،بازیافت ، پردازش و دفع پسماندها می باشد جمع آوری شود .

پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند پسماند عادی –پزشکی – ویژه – کشاورزی و صنعتی هم چنین جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبارپسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. 

 

اهداف برنامه ارتقای سلامت عوامل اجرایی پسماندها:

 

- حفظ و ارتقای سلامتی عوامل اجرایی در ارتباط با پسماند

ارتقای سطح آگاهی شاغلین  در خصوص عوامل زیان آور و بیماریهای شغلی ناشی از کار درپسماند- 

  ارتقای سطح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به گروههای هدف-

  ارتقاء سطح بهداشتی شرایط فیزیکی محیط کار و افزایش خدمات رفاهی-

محدود کردن مواجهات زیان آور-

تهیه و نظارت براستفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار-

انجام معاینات پیش از استخدام و معاینات ادواری کارگران- 

-تهیه وسایل حفاظت فردی برای شاغلین در معرض پسماند 

-افزایش بازرسی از کارگاههای دارای پسماند

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ارتقای سلامت عوامل اجرایی پسماندها: :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 فرم میز خدمت awt image

 

درباره ی  برنامه ارتقای سلامت عوامل اجرایی پسماندها: بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی awt image
Template settings