برنامه اختلال مصرف دخانیات، الکل و مواد 

با توجه به روند افزایش بار بیماری­های قابل ­انتساب به مصرف مواد دخانی، الکل و مواد،  توجه بیش از پیش به مداخلات پیشگیری و مراقبت درمانی ضرورت می یابد.

بر این اساس طرح تحول سلامت فرصت مناسبی برای ارتقای خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد و کوشش جهت دستیابی به اهداف ذیل این برنامه در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی بوده است.

با توجه به مستندات آماری پیشگفت، در سالهای اخیر با افزایش مصرف دخانیات در گروه های سنی نوجوان و جوان بطورکلی و جمعیت زنان بطور خاص مواجه هستیم که با توجه به اهمیت آن در تامین سلامت جسمی و روانی و اجتماعی افراد جامعه، به  عنوان عامل خطر جدی در گرایش به مصرف دخانیات ، الکل و مواد، اولویت مداخلات پیشگیرانه در  حوزه کنترل و درمان اختلال مصرف در نظام بهداشتی کشور را برجسته می کند.

لذا ارتقای کیفیت ارایه خدمات روانشناختی و نگرش کل گرایانه به مسایل بیمار اعم از اختلالات روان و اجتماعی و نهایتا توانمندی حرفه ای کارشناس سلامت روان در شناسایی و مدیریت نیازهای بیماران و نیز  تعهد به اجرای دستورالعمل پیگیری ( مندرج در دستورالعمل فلوچارت خدمات، راهنمای در سامانه سیب و نیز  کتابچه های راهنمای خدمات این حوزه) می تواند نقش بسیارموثری در حفظ انگیزش بیماران و ارتقای شاخص های ماندگاری در درمان ایفا کند.

 

اهداف برنامه اختلال مصرف دخانیات، الکل و مواد :

  • ارتقای کمی و کیفی خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت های اولیه

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه اختلال مصرف دخانیات، الکل و مواد 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی برنامه های اعتیاد
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
4 فرم ها awt image

 

 درباره ی برنامه اختلال مصرف دخانیات، الکل و مواد بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings