آیا می دانید کنترل و کاهش استعمال دخانیات از بروز بیماری های قلبی پیشگیری می کند؟

 

دخانیات عامل اصلی در ایجـاد بسـیاری از بیمـاری  های کشـنده از جملـه بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی، سرطانهای ریه، دهان و ... می باشد.

 

افرادی که دخانیات مصرف نمـی کننـد ولـی تحـت تأثیر آن قرار می گیرند یا افرادی که با دود دخانیات ناخواسته مواجهه می شـوند نیـز در معـرض خطـر هستند.

 

دود حاصل از استعمال مواد مواد دخانی توسط افـراد مصـرف کننـده کـه توسـط افـراد غیـر مصـرف کننـده استنشاق می شود دود دست دوم نام دارد.

 

مواد سمی و سرطانزای موجود در توتون و دود سیگار از چهار هزار نوع ماده شیمیایی فراتر است.

 

مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف، دود بسیار زیادتری را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت میکنند.

 

بهبود وضعیت گردش خون، کاهش حساسیت و آلرژی، کاهش خطـر سـرطان مـری و کلیه و... از فواید ترک سیگار است.

 

در مراکز خدمات جامع سلامت، کارکنان بهداشتی می توانند افرادی که علاقمند به ترک سیگار هستند بر اساس مشاوره و فرم های مخصوص با خدمات مشاوره ترک دخانیات آشنا نمایند.

تهیه و تنظیم: گروه بیماری های غیرواگیر

 

Template settings