آیا می دانید فعالیت بدنی می تواند قند خون را کنترل کند؟

 

- ورزش باعث کارایی بیش تر، کاهش وزن، احساس نشاط و تندرستی می شود. افزایش فعالیتهای بدنی در کنتـرل بیمـاری قنـد بسـیار اهمیت دارد.

 

- حتما از کفش و لباس مناسب استفاده شود.

 

- حتما مقادیر کافی آب و مایعات بدون قند نوشیده شود.

 

- زمـان ورزش بهتـر است عصر باشـد.

 

-  بهتر است که ورزشهـای سبک مثل نـرمش و پیـاده روی انجام دهنـد.

 

- در ابتدا و انتهای هر جلسه ورزش به "گرم کردن" و " سرد کردن" بدن اختصاص داده شود.

 

- اگر قندخون پیش از ورزش کم تر از 100 میلی گرم در دسی لیتر بود، حتما یک واحد کربوهیدرات میل شود.

 

- اگر قندخون بیش از 300 میلی گرم در دسی لیتر بود نباید ورزش کرد.

 

- حتما مواد قندی با خود داشته باشد که در صورت افت قند خون مصرف شود.

 

- هیچ گاه در حال گرسنگی به ورزش پرداخته نشود.

 

- پس از ورزش، پاها و بین انگشتان از نظر قرمزی و تاول بررسی شوند.

 

تهیه و تنظیم: گروه بیماری های غیرواگیر

 

Template settings