از کلیه افراد علاقه مند در راستای تقویت نظام شبکه و تکمیل نیروی انسانی حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، جهت اجرای برنامه سلامت خانواده شهری که دارای مدرک تحصیلی پزشک عمومی، مامایی، پرستاری، کارشناسان بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، تغذیه و کارشناس ارشد روانشناس (بالینی) دعوت بعمل می آید تا نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایند.
Template settings