معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری جلسه استانی بهداشت حرفه ای معاونت های بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران،‌ جلسه استانی مشترک هماهنگی و آموزشی گروه های بهداشت حرفه ای ایران، تهران و شهید بهشتی را برگزار کرد.

روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه - جلسه هماهنگی نیازسنجی آموزشی و نحوه برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی استان تهران چهارشنبه 19 دی 97 با حضور مهندس محبوبه نجاریان، مهندس علیرضا حریری، مهندس حمیدرضا فخاریان؛ به ترتیب مدیران گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه های ایران، شهید بهشتی و تهران و کارشناسان برنامه بیمارستان و آموزش گروه بهداشت حرفه ای سه دانشگاه در معاونت بهداشت دانشگاه ایران برگزار شد.

مهندس نجاریان، درخصوص لزوم اهمیت اقدامات هماهنگ در بازرسی بیمارستان های استان تهران و برگزاری دوره های آموزشی متمرکز کارشناسان شاغل در بیمارستان های استان تهران مطالبی را خاطرنشان کرد.

مهندس حریری، در خصوص تشابه مخاطرات شغلی در بیمارستان ها و اهمیت یکسان نمودن نحوه بازرسی از بیمارستان ها در حوزه هر سه دانشگاه، نکاتی را عنوان کرد.

مهندس فخاریان، درخصوص نیاز به آموزش مداوم و ارتقاء سطح دانش و به روز نمودن اطلاعات کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان های استان تهران، مواردی را بیان کرد.

در پایان مقرر شد چک لیست بازرسی از بیمارستان ها با همکاری سه دانشگاه تهیه و تدوین و برنامه ریزی هماهنگ برای برگزاری دوره های آموزشی سال 98 کارشناسان بیمارستانی انجام شود. همچنین دو دوره آموزشی، در بهمن 97 برای کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان های استان تهران برگزار شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.76972.fa
برگشت به اصل مطلب