معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری کمیته دانشگاهی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیته برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را شنبه 15 دی 97 برگزارکرد.

روابط عمومی معاونت بهداشت: کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر با اعضای معاونت های بهداشت، درمان، مدیران و رؤسای بیمارستان ها و شبکه ها و مراکز تابعه، شنبه 15 دی 97 در سالن کتابخانه مرکزی برگزار شد.

دکتر علیرضا بحرالعلوم؛ معاون اجرایی معاونت بهداشت، در خصوص اهمیت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر، مطالبی را بیان کرد. فریبا فلاح زادهغ کارشناس شیر مادر دانشگاه، در خصوص اهم اقدامات انجام شده در برنامه، مشکلات مطرح در ارزیابی بیمارستان های دوستدارکودک، روند اجرایی دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد و مشکلات اجرایی برنامه توضیحاتی را ارائه داد.

دکتر بردبار؛ رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی، نیز در خصوص مشکلات اجرایی 10 اقدام بیمارستان دوستدارکودک ( با تاکید بر استانداردسازی این بیمارستان، به عنوان سانتر آموزشی کشوری برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر)، وضعیت اجرای مراقبت آغوشی مادر و نوزاد kmc) (، اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی بانک شیر در این بیمارستان و ارائه راهکارهای مرتبط مطالبی را عنوان کرد.

در این کمیته، دکتر بحرالعلوم معاون اجرایی و دکتر فیروزبخت مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت - مدیران گروه و نمایندگان اطفال، نوزادان، زنان، بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی - رؤسای بیمارستان های شهید اکبرآبادی و حضرت علی اصغر(ع)، مدیران و رؤسای شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان تابعه - مدیر درمان، رئیس اداره مامایی و کارشناس شیر مادر معاونت درمان  - رئیس و کارشناسان برنامه های کودکان، نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشت حضور داشتند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.76757.fa
برگشت به اصل مطلب