معاونت بهداشتی- اخبار و فعالیتها
اخبار و فعالیتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اولین جلسه کمیتهHSR  معاونت بهداشتی با هدف تعیین ترکیب اعضاء کمیته بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود واهداف و سیاستهای کلان کمیته در تاریخ 93/03/31 برگزار گردید. پس از تعیین اعضای کمیته به ریاست معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر جنیدی، سایر جلسات بصورت مستمر با حضوراعضاء برگزار و طی آن ضمن ارائه مقالات و مطالب علمی توسط برخی از اعضاء کمیته، اهداف، فرآیند و اولویت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی تعیین و مصوب و به مراکز تابعه ابلاغ گردید. بر اساس اولویت های پژوهشی اعلام شده،به واحدهای تابعه، پروپوزال های همکاران در خصوص نظام بهداشتی به کمیته HSR معاونت بهداشتی ارسال گردیدکه کمیته با برگزاری حداقل 5 جلسه درخصوص بررسی و تایید نهائی طرحهای مذکور جهت ارسال به شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام نمود. از 4 طرح تحقیقاتی ارسال شده به معاونت پژوهشی در اسفند ماه 93 و یک طرح تحقیقاتی در اردیبهشت 94، یک طرح مصوب و آماده قرارداد، 2 طرح مصوب مشروط به داوری و در دست کارشناسی و 2 طرح دیگر غیر مصوب اعلام گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.14926.45077.fa
برگشت به اصل مطلب