دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

برگزاری اولین کارگاه عملی مشاوره شیردهی پذیرفته‌شدگان آزمون کشوری تربیت مشاور شیردهی در بیمارستان اکبرآبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | 
معاونت‌ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین دوره کارگاه عملی مشاوره شیردهی پذیرفته‌شدگان آزمون کشوری تربیت مشاور شیردهی را برگزار کرد.

 
روابط عمومی معاونت‌ بهداشت - کارگاه عملی دو روزه‌ی مشاوره شیردهی عملی را بعد از پذیرفته شدن شرکت‌کنندگان  در آزمون کتبی کشوری تربیت مشاوره شیردهی را یکشنبه و دوشنبه 22و 23 دی برگزار کرد. این کارگاه به صورت عملی در بیمارستان شهید اکبرآبادی (مرکز آموزش کشوری برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر) برگزار شد.

 فریبا فلاح زاده؛ مربی ارشد کشوری مشاوره شیردهی و مسئول برنامه شیر مادر دانشگاه، در مصاحبه با روابط عمومی معاونت بهداشت گفت: 11 نفر از شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، مشاورین شیردهی شاغل در اتاق های مشاوره شیردهی در شبکه‌ها و مراکز بهداشت و بیمارستان‌های اکبرآبادی و لولاگر، در بخش‌های بعد از زایمان و بخش مراقبت ویژه نوزادی بیمارستان اکبرآبادی، تحت نظارت مربی ارشد کشوری مشاوره شیردهی؛ فریبا فلاح زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم سهلانی از بیمارستان اکبرآبادی مهارت‌های لازم را بر اساس طرح درس وزارتی آموختند.
 
وی افزود: ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر یﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زیـﺮ دو ﺳـﺎل و ﺑﺨﺸـﯽ ﻣﻬﻢ از ﺷﺮوع ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺸـﺎوریﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزی ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰایﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

به همین دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﺸـﺎوریﻦ ﺷـﯿﺮدﻫﯽ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷت وزیر به داﻧﺸـﮕﺎﻫ‌‌‌‌ﻬﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ابلاغ شد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺎه 48 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوره ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﻓﻌـﺎل هستند، ضروری است.

فلاح زاده تصریح کرد: همچنین به ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیﯽ در وﻗﺖ ﻫﻤﮑﺎران، بر اساس اعلام وزارت ﻣﻘﺮر شد اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ دﻫﻢ ﺷﻬﺮیﻮر ﻣـﺎه ﺷـﺮﮐﺖ کرده و در ﺻـﻮرت ﮐﺴـﺐ امتیاز لازم در آزمون علمی ( در 10 شهریور 98 و بصورت کشوری برگزار شد) و شرکت در دوره عملی 18 ساعته،  به عنوان مشاور شیردهی در بخش بهداشت و درمان، مجوز فعالیت داشته باشند.
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر