ردیف عنوان دانلود
۱ راهنمای جدید پرتوپزشکی ۱۳۹۸
۲ فرآیند مجوز کار با اشعه-مرکز سلامت
۳
فرآیند مجوز کار با اشعه-معاونت درمان
۴ ثبت اطلاعات در سامانه بازرسی۱۳۹۲
۵ مجوز نصب
۶ ضرورت اخذ کد رهگیری۱۳۹۵
۷ شناسنامه منابع پرتو پزشکی
۸ وظایف مسئول فیزیک بهداشت
۹ اعمال مقررات آئین نامه رادیولوژی
۱۰ روشویی در ماموگرافی
۱۱ پیوست دستوالعمل راهنمای متقضیان تاسیس مؤسسات
۱۲ راهنمای معماری بخش تصویربرداری
۱۳ متراژ رادیولوژی فک و دهان
۱۴ بازدید از پری اپیکال-سال ۹۸ مرکز سلامت
۱۵ اعتبار دوره های حفاظت در برابر اشعه
۱۶ چک لیست ۱۳۹۲ مجوز کار با اشعه
۱۷ راهنمای آشکارسازهای دود
۱۸ نظارت بهداشت محیط بر پرتوها
۱۹ شناسنامه منابع پرتو پزشکی
۲۰ پذیرش بیمار سنگین وزن در سی تی
۲۱ گردش کار واحد قانونی
۲۲ راهنمای برنامه ریزی، توزیع و مصرف ید پایدار
۲۳ کتاب راهنمای رخدادهای پرتوی
۲۴ استفاده از ظرفیت های قانونی برای اعمال مقررات
۲۵ بهداشت کرونا در سونوگرافی و ضدعفونی پروپ
۲۶ پذیرش بیمار سنگین وزن در سی تی
۲۷ تصویر برداری پزشکی از دختران
۲۸ تصویر برداری پزشکی از زنان در سن باروری
۲۹ تصویر برداری پزشکی پرتابل
۳۰ فرم شناسنامه پرتوپزشکی
۳۱ کتاب راهنمای رخدادهای پرتوی
۳۲ کنترل کرونا در مراکز پرتوی
۳۳ نظارت بهداشت محیط بر پرتوها
Template settings