ردیف عنوان دانلود
1 راهنمای کشوری مبارزه با هاری
2 دستورالعمل  کشوری مبارزه با هاری
3 چک لیست پایش برنامه مبارزه با هاری
4 دستورالعمل کنترل سگ های  ولگرد
5 طریقه آموزش بیماری هاری
6 راه های انتقال بیماری هاری و عوارض آن
7 بیماری هاری و راه های پیشگیری و درمان
Template settings