ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه های آمار
۲ راهنمای برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ
۳
راهنمای استفاده از سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
4
پرونده الکترونیک سلامت
5
دستورالعمل تکمیل زیج حیاتی
6
دستورالعمل ثبت گواهی فوت کرونا
7
راهنمای ثبت گواهی فوت ویژه پزشکان
8 راهنمای سامانه تیکتینگ 
  راهنمای آموزشی زیج حیاتی در سامانه سینا

 

Template settings