ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل سرشماری مناطق روستایی
2 ضوابط و اصول کلی در ساختار طرح های گسترش شبکه های سلامت شهرستان
3 آیین نامه دوره آموزش بهورزی
4 دستورالعمل کشوری جلب مشارکت خیرین و واقفین سلامت
5 دستورالعمل تکمیل فرم های آماری داوطلبان سلامت محلات شهری و روستایی
6 دستورالعمل نسخه 02 پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
7 دستورالعمل پرداخت کارانه بیمه روستایی
8 دستورالعمل نسخه 13 بیمه روستایی
9 دستورالعمل نسخه14بیمه روستایی
10 دستورالعمل نسخه15بیمه روستایی
Template settings