ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل ASQ11
2  دستورالعمل مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (ویژه ماما و پزشک عمومی)
3  دستورالعمل مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (ویژه کاردان و کارشناس بهداشت خانواده)
4  راهنمای اجرایی برنامه سبا
5  مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک )
6   مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک )
7  مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا ویژه پزشک)
8   مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا ویژه غیرپزشک)
Template settings