ردیف عنوان دانلود
1 آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
2 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات
4 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
5 دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف
6 دستور العمل ارزیابی عملکرد وپایش میکروبی ، شیمیایی دستگاه های غیر سوزبی خطرساز پسماند
7 دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه دربیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی و نحوه واگذاری آن به افراد حقیقی و حقوقی
8 راهنماو دستور العمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند پزشکی
9 استاندارد ملی پیوست سلامت
10 قانون حفاظت دربرابر اشعه
11 قانون مدیریت پسماند
12 قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات
13 دستور العمل شرکت ها وموسسات مشاوره ای خود کنترلی وخوداظهاری
14
دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

15

دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی
16
دستور العمل نحوه اجرای خود کنترلی وخود اظهاری بهداشتی مراکز واماکن عمومی
17
اصلاحات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
18
پرتوهای غیریونساز – صدور پرتوگیری
19
راهنمای دفع زائدات اتیدیوم – برماید
20 راهنمای طبقه بندی پسماند ها برای بازرسین بهداشت محیط
21 راهنمای نظارت وپایش جامعه محلی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی
22 راهنمای کلرسنجی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط وکار
23 راهنمای مراحل صدور مجوز مربوط به مراکز پرتو پزشکی از طریق سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط وکار
24
سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی
25
دستورالعمل والزامات اعطای سیب سلامت به رستوران ، رستوران سنتی ، سفره خانه ، چلوکبابی وسلف سرویس
26
تفاهم نامه پسماند
27 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه و تولید،توزیع، نگهداری،حمل ونقل وفروش موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی اماکن
28
استاندارد ظروف یکبارمصرف برای جمع آوری پسماند های تیزوبرنده
29
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی
30
دستوالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندعفونی و تیز و برنده
31 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه گرمای خشک غیرسوز بی خطرساز پسماند
32 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه اتوکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند
33 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه هیدروکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند
34 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه تلفیقی غیرسوز بی خطرساز پسماند
35 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه شیمیایی غیرسوز بی خطرساز پسماند
36 دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکزتهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

 

Template settings