ردیف عنوان دانلود
1 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
2 آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها
3 آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها
4 آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها
5 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
6 دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
7 آیین نامه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی
8 آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی
9 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
10 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
11 دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور
12 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور
13 آیین نامه حفاظتی کار باسموم دفع آفات نباتی در کشاورزی
14 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
15 دستورالعمل تاسیس آموزشگاه های بهداشت حرفه ای صنوف
16 آیین نامه برنامه مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده -بخشنامه مراقبت های اولیه بهداشتی کارگران
17 آیین نامه معاینات سلامت شغلی
18 آیین نامه قانون کار مرتبط با بهداشت حرفه ای

 

Template settings