« ریشه کنی پولیو فرا رسیده است »    
پولیومیلیت یک بیماری کهن است وازسال 1840بعنوان یک بیماری مشخص ازنظربالینی مورد توجه قرار گرفته است . درسال 1957 واکسن ویروس زنده تضعیف شده آن تهیه گردید .
ویروس پولیو میلیت تنها انسان را آلوده می سازد وانتشارفقط ازانسان به انسان صورت می پذیرد بیشتر درسن زیر15 سال بخصوص زیر5 سال دیده می شود . ازنظرجنسی بیشترپسرها را گرفتارمی کند .
ازآنجا که تاکنون داروی آنتی ویرال اختصاصی مناسب برای درمان پولیو میلیت پیدانشده است بهمین علت درمان این بیماری علامتی وحمایتی است لذا تمام توجهات درجهت واکسیناسیون به موقع در پیشگیری ازابتلاء به این بیماری می باشد . عضلات درگیر که بعداز6 هفته فلج هستند برای همیشه فلج باقی می مانند وهرگونه بهبودی پس ازآن بسیارجزیی می باشد .
« بهترین درمان ، پیشگیری ازطریق واکسیناسیون به موقع علیه فلج اطفال میباشد »
 
اهمیت بیماری در منطقه :
برنامه نظام مراقبت فلج شل حاد:یک عفونت حاد ویروسی با دامنه ای متغیرازعفونت بدون علامت تا مننژیت آسپتیک ، فلج و مرگ است. که عامل آن ویروس وحشی پولیو است که در سه تیپ ( 1و2و3 ) می تواند ایجاد بیماری کند.وقوع بیماری فلج اطفال پیش از برنامه گسترش ایمن سازی در سراسر جهان اتفاق می افتدبا پیشرفت برنامه EPJ بیماری تحت کنترل نسبی درآمده ولی کماکان در گوشه کنار جهان هراز گاهی همه گیری هایی روی می داد. با آغاز ریشه کنی پولیو در جهان در حال حاضر موارد به 7 کشور پولیو آندمیک محدود شده است.
 هدف کشوری ریشه کنی فلج اطفال است یعنی زمانی که هیچ موردی از فلج اطفال بروز نکند و عامل بیماری ( ویروس وحشی فلج اطفال ) به طور کلی از محیط حذف شود.
هدف از پیاده سازی نظام مراقبت فلج شل حاد این است که همه موارد مظنون به فلج شل حاد از جمله گیلن باره در سنین زیر 15 سال باید مورد جستجو و بررسی قرار بگیرند تا از این طریق جمعیتهای در معرض خطر در نواحی پر خطر و جاهایی که ویروس وحشی کماکان وجود دارد را شناسایی و برای مقابله با آن برنامه ریزی نمود.به همین دلیل کشف موارد  AFPدر منطقه تحت پوشش در بیمارستانهای محدوده دانشگاه ازارزش خاصی برخوردار می باشدوتمامی پرسنل درگیر موظف به کشف وگزارش به موقع موارد  AFPمی باشند.
 
 

ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل کشوری فلج اطفال
2 موارد تماس مورد AFP
3 دستورالعمل ثبت موارد در پورتال
4 دستورالعمل تشخیص افتراقی موارد فلج شل حاد
Template settings