ردیف عنوان دانلود
۱ چک لیست پایش برنامه سل
۲ فرم بررسی انفرادی بیماری جذام
۳ فرم انتقال به خارج از کشور بیمار مسلول
۴ پرونده بیمار مبتلا به سل
۵ جلد پرونده بیمار مبتلا به سل
۶ دفتر ثبت بیماران مسلول
Template settings