ردیف عنوان دانلود
۱ مجوز سونوگرافی برای sono_priatologyst
۲ ضوابط سونوگرافی ۱۳۹۷
۳ دستورالعمل اندازه گیری الکترومغناطیسی
۴ دستورالعمل ۱۳۹۸ سازمان تنظیم مقررات
۵ بخشنامه داخلی آنتن ها BTS
۶ آنتن BTS
۷ بخشنامه داخلی ۱۳۹۸ آنتن ها BTS
۸ ممنوعیت سولاریوم
۹ حریم برق
۱۰ ارزیابی ماوراء بنفش
۱۱ بخشنامه ممنوعیت سولاریوم
۱۲ گندزدایی پروپ سونو ۱۳- ۱۳۰
۱۳ موازین ایمنی و بهداشتی در کاربرد لامپ های کم مصرف
۱۴ پرتوهای غیریونساز - حدود پرتوگیری
۱۵ راهنما و دستورالعمل بهداشت پرتو کاران - غیریونساز
۱۶ امواج رادیویی و تقسیم بندی باند ها
۱۷ نحوه ارزیابی امواج ماوراء بنفش UV
۱۸ عوارض ناشی از پرتوهای غیر یونساز در محیط کار
۱۹ استفاده از لامپ های کم مصرف بلی/خیر؟
۲۰ موازین ایمنی و بهداشتی در کاربرد لامپ های کم مصرف
Template settings