ردیف عنوان دانلود
۱ قانون حفاظت در برابر اشعه ۱۳۶۹
۲ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
۳ آیین نامه بهداشت محیط-هیات وزیران-۱۳۷۰
۴ تفکیک وظایف حفاظت کار در بیمارستان
۵ تکالیف بهداشت محیط معاونت بهداشتی در پرتو
۶ نظارت بهداشت محیط بر پرتوها
۷ متن قانون هوای پاک
۸ ابلاغ مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه
۹ آیین نامه رادیولوژی و تصویربرداری
۱۰ علایم ایمنی پرتوی
۱۱ کنترل کیفی
۱۲ معاینات پرتوکاران۸۷۰۸۴
۱۳ سنوات ۷۰۰۸۴
۱۴ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاران-۶۹۱۳۰
۱۵ مجوزهای واحد قانونی NRPD
۱۶ استاندارد پایه ۷۷۵۱
۱۷ استاندارد۸۴۶۹-واژه ها
۱۸ استاندارد غیریونیزان۸۵۶۷
۱۹ ضوابط مجوز کار با اشعه پرتو تشخیصی- ۱۳۸۴
۲۰ قواعد کار با پرتو-تشخیصی
۲۱ ضوابط مجوز کار با اشعه پرتودرمانی - ویرایش اول
۲۲ قواعد کار با پرتو-درمانی
۲۳ ضوابط پزشکی هسته ای
۲۴ استاندارد رنگ گازهای طبی
۲۵ ارتقاء ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی
۲۶ افراد فاقد صلاحیت در مراکز پرتوی - ۱
۲۷ افراد فاقد صلاحیت در مراکز پرتوی - ۲
۲۸ پروتکل - مدیریت هوشمند محدودیت ها
۲۹ تبصره ماده ۳۰ قانون هوای پاک
۳۰ دستورالعمل ۱۴۹۸۹۷ وزارت کشور
۳۱ طرح نهایی مدیریت هوشمند محدودیت ها
۳۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
۳۳ کمیسیون ماده ۲۰ و بهداشت پرتوها
34  Biophysical_profile_-NST
 35  BOLD  FMRI
 36 آنالیز FMRI  و تراکتوگرافی DTI
 37  بررسی رشد جنینIUGR 
 38  نقشه تصویری و کمی مغز خارج از دستگاه MRI - MRS
 39  طیف نگاری مغناطیسیMRS
 40  مغزی چند پروتکلی Seizure Mapping
 41  مغزی چند پروتکلی Stroke Mapping
 42  مغزی چند پروتکلی Tumor Mapping
 43 اسکن پرفیوژن توأم با فونکسیون قلب
 44  اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو
 45  اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحله
 46  اسکن قلب با دو مرحله
 47  الحاقیه بند چهار ماده 10 آیین نامه تأسیس
48 الزام پذیرش بیماران سنگین وزن
49 آنومالی_اسکن
50 آئین نامه تاسیس مراکز هسته ای
51 بخشنامه سنجش تراکم استخوان سال 80
52 بخشنامه سنجش تراکم استخوان سال 90
53 بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی
54 بررسی آنومالی یا آنومالی اسکن
55 بررسی طول سرویکس در بارداری
56 بررسی عروق تخمدان
57 بررسی_رشد_جنین_IUGR
58 پذیرش بیماران بالای 100 کیلو
59  پرتوکاران مجاز در مراکز پزشکی هسته ای
60  پرفیوژن مغزی
61  تراکتوگرافی DTI
62 تراکم سنجی استخوان
63 تعرفه انجام سونوگرافی سه بعدی
64 توقف ضوابط تایید صلاحیت فیزیک بهداشت
65 داپلر سونوگرافی جفت از نظر آگرتا
66 داپلر_سونوگرافی_جفت_از_نظر_آکر
67 درمان پرکاری تیروئید
68 درمان کانسر تیروئید
69 درمان متاستازهای منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیوداروها
70  دریافت هزینه سونوگرافی توسط متخصصین زنان
 71 دستورالعمل اعمال مقررات قانون مرتبط با پرتوهای غیر یونساز
 72 دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه
 73 دستورالعمل انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان
 74 دستورالعمل ترخیص بیماران تحت درمان با ید 131
 75 دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کاربا اشعه 1398
 76 دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه
 77 دستورالعمل درخواست پروانه ثبت مراکز کار با رادیوکیت های ید
 78  دستورالعمل معاینه بالینی و آزمایشات پزشکی کارکنان کار با پرتوهای یونساز
 79  سونوگرافی ارزیابی رشد و سلامت جنین ( بیومتری)
 80  سونوگرافی توسط متخصصین پریناتولوژیست
 81  سونوگرافی شکمی و واژینال رحم و تخمدان
 82  سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال
 83  سونوگرافی واژینال و داپلر بررسی عروق تخمدان
 84  سونوگرافی_ارزیابی_رشد_و_سلامت
 85  سونوگرافی_طول_سرویکس
 86  سونوگرافی_واژینال_ابدومینال
 87  شرایط کار با دستگاههای سی تی اسکن و ام آر آی
 88  ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصین رادیولوژی
 89  ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان
 90  ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک 
91 ضوابط تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی
92 ضوابط دریافت  مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی
93 ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای
94 ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای
95 ضوابط رها سازی مواد پرتوزا به محیط
96 ضوابط کار با پرتو در مراکز پزشکی هسته ای
97 ضوابط ورود و ترخیص دستگاهها و چشمه های پرتو درمانی
98 ضوایط دریافت پروانه اشتغال واردات و خدمات رادیوداروها
99 ظرفیت تحمل وزن تخت دستگاه های تصویربرداری پزشکی
100 عدم اخذ وجه بابت پرینت کلیشه های تصویربرداری
101 قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی
102 قواعد کار با پرتو در مراکز پرتودرمانی
103 مسؤولیت فنی بخش های رادیولوژی فاقد سی تی و ام آر آی

 

Template settings