بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی:حوزه معاونت - اداره آزمایشگاه مرکز بهداشت استان

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تهیه برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/دانشکده برای ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی 
 • مشارکت در برنامه ریزی برای پیشنهاد امکانات و زیرساخت های لازم برای اقدامات تشخیصی آزمایشگاهی در شرایط همه گیری ها، بحران، بلایا و برنامه پدافند غیر عامل
 • برآورد تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مورد نیاز  برای ارائه‌ی خدمات تشخیص طبی  - بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای- قطب HIV      
 • سازماندهی و تشکیل کمیته های فنی مرتبط
 • بازنگری و اصلاح دوره ای و فرآیندهای عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت عملکرد
 • پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص موارد شکایات عملکرد آزمایشگاه ها
 • مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی وبرگزاری دوره های تخصصی برای کارکنان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی - بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای  
 • تربیت کارشناسان تخصصی برای بیماریهای تحت مراقبت- تستهای تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای 
 • نظارت بر اجرای برنامه ی واکسیناسیون کارکنان آزمایشگاه تشخیص طبی در بدو استخدام و به صورت دوره ای
 • نظارت بر اجرای صحیح فعالیتهای فنی آزمایشگاهها
 • نظارت بر عملکرد کارکنان و ارزیابی دوره ای صلاحیت کارکنان
 • پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های دانشگاهی برنامه های بهداشتی(مانند:سل،التور،مالاریا، لشمانیا،تالاسمی و...)
 • ارزیابی دوره ای برنامه های تضمین کیفیت و رعایت استانداردهای ابلاغی در آزمایشگاههای تشخیص طبی - بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای  -قطب HIV
 • پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت تجهیزات آزمایشگاهی 
 • نظارت بر اجرای بهینه برنامه ایمنی و امنیت زیستی در آزمایشگاهها
 • نظارت بر اجرای روشهای استاندارد انتقال نمونه های آزمایشگاهی و صدور مجوزهای لازم برای ارسال نمونه ها به داخل و خارج کشور
 • مشارکت در نظارت بر فرایند خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در آزمایشگاهها
 • نظارت بر حسن عملکرد دوره های آموزشی دانشجویان و کارورزان
 • هماهنگی با مدیریت ها و گروههای  زیر مجموعه معاونت بهداشت در برنامه های بهداشتی برای تامین خدمات  آزمایشگاهی
 • مشارکت در عقد قراردادها ی آزمایشگاهی  و بازنگری آنها
 • مشارکت در شبکه درون دانشگاهی خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی و امور ارجاع
 • مشارکت در کمیته های تخصصی دانشگاه
 • هماهنگی با سایر دانشگاهها برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی مرجع کشوری بیماریها و آزمایشگاه قطب دانشگاه همجوار.
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد واحد منطبق با سیاستها و برنامه عملیاتی(با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها(
 • جمع آوری و ارائه دستورالعمل ها و روش های کاری و اطلاع رسانی به ذینفعان
 • جمع بندی و ارائه ی گزارش ارزیابی نهایی عملکرد دانشجویان و کارورزان
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

 

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء
تعیین کننده وظایف
دکتر طاهره دنیوی
 رئیس آزمایشگاه بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای - تشخیص طبی- قطب HIV
 
 
تأئید کننده وظایف
دکتر سید محمد طباطبائی
معاون بهداشتی
 
 
تصوبی کننده وظایف
آقای شجاعی
مدیر توسعه سازمان وتحول اداری
 
 

 

Template settings