ردیف عنوان دانلود
1 معرفی و بیان اهداف همایش  با سخنرانی دکتر مجیدپور
2 بیماری های نوپدید تنفسی
3 کورونا ویروس با سخنرانی دکتر نبوی
4 سخنرانی دکتر سروش
5 دستورالعمل مراقبت بالینی کورونا ویروس
6  MERS-CoV با سخنرانی دکتر طالبی طاهر
7 سخنرانی دکتر گل محمدی
8 دستورالعمل مقابله با ایبولا
9 سخنرانی دکتر رضایی در خصوص ایبولا
Template settings