برنامه کارگاه آموزشی بیماری سرخک ،سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

 
ردیف عنوان دانلود
1 اهمیت برنامه مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن با سخنرانی آقای دکتر گل محمدی
2 اپیدمیولوژی و علائم بیماری ، درمان و عوارض بیماری سرخک و سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی با سخنرانی خانم دکتر براتی
3 طغیان های اخیر بیماری سرخک و نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی و بیماری سرخجه با سخنرانی آقای دکتر سلطان شاهی
4 نظام مراقبت بیماری سرخک- نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماری با سخنرانی خانم صبوری
5  مراقبت بیماری های بثوری با هدف حذف سرخک
6  شاخص های نظام مراقبت بیماری های بثوری تب دار
7 اسلایدهای همایش سرخک بیمارستان عرفان دکتر براتی
8 اسلایدهای همایش سرخجه بیمارستان عرفان دکتر براتی
Template settings