ردیف عنوان دانلود
۱ فرم درخواست مجوز شرکت های بهداشت حرفه ای (ویرایش جدید)
۲ روش اجرایی دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
۳ فرم عملکرد شرکتهای بهداشت حرفه ای
۴ فرم های بهداشت حرفه ای
۵ برنامه ارزیابی اولیه توسط شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای
۶ تعرفه خدمات بهداشت محیط و حرفه ای سال ۹۵
۷ مجموعه راهنماهای حدود مجاز مواجهه شغلی
۸ جدول مشخصات پرسنل مراکز طب کار
۹ جدول فرم معاینات دوره ای
۱۰ جدول فرم معاینات بدو استخدام
۱۱ فرم جمع بندی معاینات سالیانه
۱۲ گزارش بیماری کووید ۱۹ در معاینات سلامت شغلی
۱۳ راهنمای گام دوم مبارزه با کووید۱۹-بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا
 
Template settings