ردیف عنوان دانلود
۱ راهنمای کشوری مبارزه با سل
۲ راهنمای کشوری درمان سل - جدید
۳ راهنمای کشوری حذف جذام
۴ عفونت هم زمان سل و HIV
۵ WHO- Operational Handbook for TB screening ۲۰۲۱
۶ مدیریت عفونت سل نهفته
Template settings