خدمات واحد های دندانپزشکی تحت پوشش

۱-آموزش

۱-۱ آموزش مادران باردار : معاینه در ماههای ۳-۵-۷ بارداری و دادن آموزش به مدت ۱۰ دقیقه به این افراد
۲-۱ آموزش مادران شیرده : مادران شیرده بایستی دوبار معاینه شوند یکبار چهل روز پس از زایمان و مراجعه دوم از چهل روز تا یکسال پس از زایمان خواهد بود که بایستی در خصوص اهمیت دندان های شیری و راههای مراقبت از آنها و عادت غلط دهانی در کودکان و عوارض رویش دندان ها و آشنایی با سندرم پوسیدگی دندان در دوران شیر خواری
NURSING CARRIES آشنا شوند .
۳-۱ آموزش کودکان بدو تولد تا ۶ سالگی : مادران بایستی در خصوص اهمیت دندان های شیری
مسواک زدن دندان کودکان و رعایت بهداشت و تاکید به مصرف مواد فلوراید دار و تغذیه آموزش ببینند .
۴-۱ آموزش کودکان ۱۴-۶ ساله

۵-۱ آموزش به سایر مراجعین

۲-پیشگیری :

به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان در دانش آموزان برای همه دانش آموزان ابتدایی معاینه و بررسی وضعیت دهان و دندان انجام و خدمت آموزش بهداشت دهان و دندان به آنان ارائه و در سامانه ثبت می شود .
همچنین طرح وارنیش فلوراید تراپی برای دانش آموزا ن در مدارس اجراء می شود. که دانش آموزان دو بار درسال وارنیش فلورایدتراپی با فاصله ۴ تا ۶ ماه انجام می شود .
به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان روش های دیگری هم وجود دارد مثل دهان شویه فلوراید
  استفاده از ژل فلوراید فیشور سیلانت کردن دندان ها تازه رویش یافته و ....

۳- درمان


خدمات درمانی دندانپزشکی در واحد های دنددانپزشکی اجرا می شود.( معاینه (غربالگری)- آموزش بهداشت - ترمیم - پالپوتومی - کشیدن دندان - جرم گیری و بروساژ - فلوراید تراپی - فیشورسیلانت تراپی)
۴- ارجاع

در مواردی که افراد نیاز به خدمات تخصصی دارند.


Template settings