ردیف نوع رسانه عنوان دانلود
۱ تیزر آموزشی بهداشت و سلامت دانش آموزان
۲ تیزر آموزشی فشار خون و دیابت 
۳ تیزر آموزشی بهداشت دهان و دندان 
۴ تیزر آموزشی حوادث و بلایا
۵ تیزر آموزشی اعتیاد
۶ تیزر آموزشی سالمندان
۷ تیزر آموزشی سلامت بانوان
۸ تیزر آموزشی ورزش رمز سلامتی
Template settings